TERMENE ȘI CONDIȚII

APLICABILE INTERACȚIUNILOR VIRTUALE CU TEVA

1. PREVEDERI GENERALE  

  1.1 Aplicațiile

  Diverse aplicații sunt dezvoltate în vederea interacțiunii la distanță, în mediul online și în timp real (întâlniri virtuale) (denumite în continuare “Aplicație/Aplicații”). Este cazul, spre exemplu, aplicației ”Veeva Engagedezvoltate de Veeva Systems Inc., SUA.

   Societatea Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. și societățile afiliate din cadrul grupului Teva, inclusiv Teva Pharmaceuticals SRL (denumită în continuare „Teva” sau „noi”) facilitează accesul la Aplicații al profesioniștilor in domeniul sănătății* (numiți in continuare „Utilizator”/”Utilizatori”) pentru întâlniri virtuale între Utilizatori și Teva.

   *În ce privește calificarea drept profesionist în domeniul sănătății avem în vedere definiția din industrie furnizată prin Codul EFPIA. Aceasta include orice  reprezentant  sau  angajat  al  unei  instituții guvernamentale sau al unei alte organizații (indiferent dacă este în sectorul public sau privat) care, în desfășurarea activității sale profesionale, poate prescrie,  achiziționa,  furniza, recomanda  sau  administra  produse  medicamentoase.

   1.2 Utilizarea Aplicației

   Aplicațiile pot fi folosite doar de către Utilizatorii care și-au exprimat acordul pentru utilizarea acestora în relația cu Teva și pentru colectarea datelor cu caracter personal în vederea utilizării Aplicațiilor. Utilizatorul care a primit din partea Teva o invitație pentru a participa la o întâlnire virtuală organizată prin intermediul unei Aplicații nu va putea transfera invitația respectivă niciunei alte persoane fără consimțământul prealabil expres al Teva.

   Accesarea și folosirea Aplicației de către Utilizator este gratuită.

   1.3 Aria de Aplicare a Termenelor și Condițiilor

   Termenele și Condițiile definesc condițiile de utilizare a Aplicației, precum și obligațiile care decurg pentru Utilizatorii care folosesc Aplicațiile în relația cu Teva.

   Prin utilizarea unei Aplicații, Utilizatorul este de acord că: (i) în cazul în care Utilizatorul este o persoană fizică, acționează în nume propriu și nu reprezintă nicio altă persoană, iar dacă este reprezentantul unei persoane juridice, acționează în limitele împuternicirii ce i-a fost acordată; (ii) Utilizatorul va furniza informații corecte, complete și precise în vederea utilizării Aplicației și se obligă să nu introducă în Aplicație informații/conținut/materiale care încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau industrială ale Teva sau orice alte drepturi ale terților; (iii) Utilizatorul nu va înregistra (sub nicio formă) discuțiile avute în cadrul întâlnirilor virtuale organizate prin intermediul Aplicației și nu va copia, salva sau stoca în nicio formă informația și/sau documentele făcute disponibile de Teva prin intermediul Aplicației; (iv) Utilizatorul nu va utiliza Aplicația pentru a reproduce, duplica, copia, distribui, publica sau exploata/ utiliza, în niciun scop (personal, necomercial sau comercial) conținutul, ofertele, produsele sau serviciile prezentate de Teva prin intermediul Aplicației fără să obțină consimțământul expres, prealabil și scris al Teva. Această restricție include orice încercare de a încorpora orice informație disponibilă în Aplicație în orice alt material, indiferent de formă (de ex. electronic sau tipărit); (v) Utilizatorul nu va utiliza Aplicația într-un mod care ar putea defecta, dezactiva, supraîncărca sau deteriora serverele sau rețelele Teva sau ale unor terțe persoane; și că (vi) Utilizatorul nu va utiliza Aplicația în orice scop care este ilegal sau interzis prin aceste Termene și Condiții, prin alte politici relevante sau prin legislația aplicabilă.

   1.4 Acceptarea Termenelor și Condițiilor

   Prin utilizarea unei Aplicații și a oricăreia dintre funcțiile oferite prin intermediul acesteia, Utilizatorul ia cunoștință de și acceptă prezentele Termenele și Condiții, precum și celelalte politici relevante pentru Aplicație. Pentru folosirea în bune condiții a Aplicației, Utilizatorul are obligația de a citi cu atenție și de a respecta Termenele și Condițiile, precum și orice alte politici relevante ale Aplicației, așa cum acestea sunt disponibile spre consultare în cadrul Aplicației sau cum acestea vor fi notificate acestuia de către Teva.

   1.5 Modificarea Termenelor și Condițiilor

   Teva își rezervă dreptul de a modifica unilateral în orice moment Termenele și Condițiile aplicabile utilizării Aplicației, precum și orice alte politici relevante, Utilizatorul urmând a fi înștiințat despre faptul operării unor modificări asupra Termenelor și Condițiilor de către Teva. Continuarea utilizării Aplicației în orice fel, prin accesarea sau nu a oricărei funcții oferite prin intermediul Aplicației, ulterior modificării Termenelor și Condițiilor reprezintă acceptul Utilizatorul cu privire la modificările efectuate. Termenele și Condițiile modificate vor fi aplicate oricărei utilizări a Aplicației sau a oricăreia dintre funcțiile încorporate în aceasta începând cu ziua modificării acestora.

   1.6 Accesibilitatea Aplicației

   Pentru a putea utiliza Aplicația este necesar un dispozitiv mobil cu acces la internet (o tableta sau smartphone Apple iOS sau Android) și un navigator, cum ar fi cele mai noi versiuni ale Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera sau Safari. Pentru a vă conecta la o întâlnire virtuală, mai întâi trebuie să instalați aplicația Engage căutând ‘Veeva’ sau ‘Engage’ în App Store sau Google Play. Teva nu va fi responsabilă pentru calitatea conexiunii la internet a Utilizatorului, și nici pentru erori de software, erori ale browserelor, probleme ale conexiunii la internet, probleme de hardware sau software sau alte defecte ale dispozitivului Utilizatorului folosit pentru accesarea Aplicației.

   De asemenea, având in vedere posibilele întreruperi, disfuncționalități și/sau întârzieri în folosirea Aplicației, întârzieri care pot fi datorate, printre altele, calității serviciilor furnizate de către furnizorii de electricitate, internet, software, mentenanță și service, etc, Teva nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru calitatea și parametrii tehnici ai conexiunii sau pentru orice fel de întreruperi, disfuncționalități și/sau întârzieri. Teva nu va putea fi considerată responsabilă  pentru niciun prejudiciu care poate fi suferit de orice Utilizator care accesează Aplicația din cauza imposibilității de a utiliza Aplicația în mod corespunzător, în totalitate sau parțial, din motive legate de nerespectarea cerințelor tehnice prevăzute în acești Termenii si Condiții.

   Teva își rezervă dreptul de a întrerupe unilateral accesul la orice întâlnire virtuală sau la Aplicație (integral sau parțial, unuia sau mai multor Utilizatori), în orice moment, dacă există suspiciuni cu privire la utilizarea neautorizată a Aplicației sau o posibilă breșă de securitate.

   Teva nu poate fi ținută răspunzătoare față de Utilizator și/sau față de terțe persoane pentru lipsa de funcționalitate sau pentru funcționarea neconformă a Aplicației.

   Utilizatorul este în întregime responsabil pentru menținerea securității și confidențialității cu privire la accesarea Aplicației și la materialele și informațiile făcute disponibile de Teva prin intermediul Aplicației.  Utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile și conduita sa, nu poate transmite linkul sau alte date de conectare la întâlnirea virtuală unei alte persoane și va fi pe deplin responsabil pentru toate activitățile și conduita oricărei alte persoane care acționează în cadrul Aplicației utilizând datele de conectare la întâlnirea virtuală transmise de Teva. Utilizatorul este obligat să notifice Teva imediat cu privire la orice suspiciune de utilizare neautorizată a datelor de conectare sau cu privire la orice suspiciune legată de o posibilă breșă de securitate. Teva sau reprezentanții săi nu vor fi responsabili pentru nicio pierdere sau prejudiciu, de orice fel, care ar putea surveni ca urmare a utilizării datelor de conectare de către o altă persoană decât Utilizatorul care a primit invitația de a participa la o întâlnire virtuală prin intermediul Aplicației. Utilizatorul este răspunzător pentru orice pierderi cauzate Teva sau oricărei terțe părți ca urmare a utilizării datelor de conectare de către o altă persoană.

   2. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

   Toate textele, imaginile, graficele, animațiile, diagramele, instrumentele, articolele, copiile, materialele, fotografiile, mărcile, denumirile comerciale și logo-urile, precum și orice alte materiale și informații făcute disponibile de Teva prin intermediul Aplicației sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuală ale Teva, ale afiliaților și ale licențiatorilor acestora (denumite în mod colectiv ”Conținutul”). Conținutul nu poate fi copiat, modificat, distribuit, redistribuit, licențiat, sub-licențiat sau transferat în orice formă de către Utilizator. Prin utilizarea Aplicației, Utilizatorul nu obține o licență sau drept de a utiliza Conținutul, în tot sau în parte. Mărcile, logourile, siglele, emblemele și numele comerciale, atât înregistrate cât și neînregistrate (denumite, în mod colectiv, ”Mărcile”) aplicate pe Conținut sunt Mărci aparținând Teva sau unor terți. Nimic din Aplicație nu trebuie interpretat ca acordând, în mod direct, implicit, sau în orice alt mod, orice licență sau drept de utilizare a Conținutului sau a oricărei Mărci.

   Utilizatorul declară și înțelege că orice utilizare neautorizată a Conținutului, Mărcilor sau oricăror părți din acestea reprezintă o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală ale Teva/ terțelor părți și va atrage exercitarea de către aceștia a tuturor remediilor legale.

   3. DESPĂGUBIRI. EXONARERE DE RĂSPUNDERE

   Utilizatorul declară și recunoaște că este de acord să despăgubească, apere și să exonereze de orice responsabilitate, pierdere, solicitare și cheltuială, Teva și afiliații acesteia, inclusiv dar fără a se limita la, taxe și costuri rezonabile aferente avocaților în legătură cu sau rezultând din: (i) încălcarea acestor Termene și Condiții de către Utilizator, sau a oricăror alte politici relevante, în special cele privind confidențialitatea; (ii) utilizarea necorespunzătoare a Aplicației sau a informațiilor și materialelor disponibile prin intermediul întâlnirilor virtuale; (iii) nerespectarea sau încălcarea drepturilor de autor sau a oricăror alte drepturi de proprietate intelectuală sau a oricăror alte drepturi ale unor terțe părți prin încălcarea clauzei - Proprietate Intelectuală - din aceste Termene și Condiții.

   Teva depune eforturi rezonabile pentru a se asigura de acuratețea Conținutului. Totuși, acesta  poate conține inexactități sau erori de redactare. Teva își rezervă dreptul de a aduce modificări, corecții și / sau îmbunătățiri asupra Conținutului în orice moment. Teva nu oferă garanții sau declarații cu privire la exactitatea sau caracterul complet al Conținutului și nu își asumă răspunderea pentru orice conținut, erori sau omisiuni la nivelul Conținutului.

   CONȚINUTUL ESTE FURNIZAT „CA ATARE”. TEVA NU OFERĂ NICIO GARANȚIE PRIVIND COMPLETITUDINEA SAU EXACTITATEA CONȚINUTULUI SAU ASUPRA UTILIZĂRII ACESTUIA. ÎN CONSECINȚĂ, CONȚINUTUL TREBUIE EVALUAT CU ATENȚIE DE UTILIZATORI ÎNAINTE DE UTILIZARE. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, TEVA ESTE EXONERATĂ DE ORICE TIP DE RĂSPUNDERE (CONTRACTUALĂ (DIRECTĂ/ INDIRECTĂ), DELICTUALĂ) CARE AR PUTEA DECURGE DIN UTILIZAREA DE CĂTRE UTILIZATORI A APLICAȚIEI (INLUSIV DAR FĂRĂ A  SE LIMITA LA DAUNELE SAU VIRUȘII CARE AR PUTEA AFECTA DISPOZITIVUL SAU ALTE BUNURI CA URMARE A ACCESULUI ȘI / UTILIZĂRII APLICAȚIEI) ȘI/SAU UTILIZAREA (ÎN ORICE MOD ȘI FORMĂ) A CONȚINUTULUI APLICAȚIEI (CHIAR ȘI ÎN MĂSURA ÎN CARE O ASTFEL DE UTILIZARE ESTE PERMISĂ).

   4. RECLAMAȚII ȘI LITIGII

   Aceste Termene și Condiții sunt supuse legislației din România. În caz de apariție a unor dispute, Utilizatorul și Teva vor depune eforturi pentru a soluționa amiabil disputa respectivă. Însă, în condițiile în care nu s-a ajuns la o înțelegere amiabilă între părți, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din România.

   5. ALTE PREVEDERI

   Aceste Termene și Condiții nu aduc atingere termenelor și condițiilor sau politicilor relevante ce sunt sau ar putea fi stabilite în legătură Aplicațiile utilizate și care sunt obligatorii pentru orice Utilizator care folosește Aplicația în măsura în care vă sunt aduse la cunoștință.  

   Pentru orice întrebări privind aceste Termene și Condiții, vă rugăm să ne contactați la datele de contact din secțiunea Contactați-ne de pe website-ul Teva.

   Prin UTILIZAREA APLICAȚIEI SI ACCESAREA ÎNTÂLNIRILOR VIRTUALE vă exprimați în mod expres acordul cu privire la următoarele prevederi ale acestor TermenE ȘI CONDIȚII: PREVEDERI GENERALE; UTILIZAREA APLICAȚIEI; PROPRIETATE INTELECTUALĂ; ALTE PREVEDERI; DESPĂGUBIRI; EXONERARE DE RĂSPUNDERE; RECLAMAȚII ȘI lITIGII.

   Versiune în vigoare din: martie 2021